Utforska Sveriges Natur

Gäddfiske i Sverige

Gäddan (Esox lucius) lever i både sötvatten och bräckvatten, vilket innebär att den i Sverige lever både i insjöar och i Östersjön. I Sverige är gäddan allmän i hela landet utom längst upp i fjällkedjan där den bara förekommer sporadiskt. I Östersjön är gäddan särskilt vanlig i skärgårdsområden. På västkusten hittar vi normalt inte gädda i havet, men den förekommer i vattendrag som tömmer sig i havet och kan därför undantagsvis förekomma i saltvatten.

Gäddan den fiskas i hela sitt svenska utbredningsområde. Den är populär bland fritidsfiskare, och det sker även visst yrkesfiske av gädda. Under perioden 2006 – 2011 tog de svenska yrkesfiskarna upp mellan 32 ton och 47 ton gädda per år.

Gäddor är vanligen revirhävdande, men det finns också gäddor som inte hävdar revir utan följer efter strömmingsstim. Revirhävdande gäddor lever ofta strandnära där de kan gömma sig bland undervattensväxter för att undvika att bli upptäckta av bytesdjuren. Handredskapsfiske av gädda sker därför vanligen nära stranden och då särskilt i områden med gott om växtlighet.

De äldsta gäddor som kunnat åldersbestämmas var cirka 30 år gamla. Gäddor som väger över 20 kg har fiskats upp, men det är ovanligt. Riktigt stora gäddor är vanligen honor.

Lekområden

Gäddan leker från mars till juni och har klibbig rom som fäster vid plantor under vattnet. Gäddor som lever i sjöar brukar leka på översvämmade strandängar, medan gäddor som lever i havet söker sig till grunda vikar med gott om vegetation. Gäddor som lever i Östersjön kan också vandra upp i sötvatten och leka i våtmarker och översvämmade områden. De vuxna gäddor som lever i Östersjön kan alltså vara kläckta i sötvatten.

Fiska gädda i Sverige

För allmänna regler om gäddfiske i Sverige rekommenderar vi vår artikel om sportfiske i Sverige. Förenklat kan man säga att gäddfiske utan fiskekort är tillåtet längst kusten samt i de fem största sjöarna. Det finns dock inskränkningar av denna rätt, så kontrollera alltid vad som gäller just där du vill fiska gädda. Här nedanför hittar du information om viktiga inskränkningar som rör gäddfiske i Östersjön.

Svenska regler för gäddfiske i Östersjön

Sverige har särskilda regler för gäddfiske i Östersjön, som alltså inte är tillämpliga på gäddfiske i andra svenska vatten.

Storleksbegränsningar för gäddfiske i Östersjön

Man får bara fiska gäddor som ligger inom intervallet 40 cm – 75 cm. En gädda som är mindre eller större än så ska släppas tillbaka. Denna begränsning gäller inte i Bottenviken (den norra delen av Bottniska viken).

Antalsbegränsning för gäddfiske i Östersjön

Vid handredskapsfiske får inte fler än 3 gäddor behållas per fiskare och dygn. Denna begränsning gäller inte i Bottenviken (den norra delen av Bottniska viken).

Särskilda tidsbegränsningar för gäddfiske Gotland, Öland och Kalmarsund

Under perioden 1 april – 31 maj är det förbjudet att fiska gädda inom Gotlands kustvatten, Kalmarsund samt kustvattnen runt Öland.