Utforska Sveriges Natur

Sportfiske i Sverige

Sportfiske är fiske som bedrivs för nöjes skull snarare än för personens försörjning, och detta är idag en mycket populär hobby i Sverige. Omkring en miljon svenskar fiskar på sin fritid. Exempel på typer av fiske som bedrivs i Sverige är mete, ismete, pimpling, spinnfiske, jiggfiske, jerkfiske, flugfiske och havsfiske.

Information från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att fritidsfiskarna i Sverige under år 2006 tog upp omkring 18 100 ton, mätt i behållen vikt. Av detta var över 3 500 ton gädda och strax över 3 000 ton abborre. I svenska vatten fiskas också mycket sill/strömming, makrill, öring, mörtfiskar, sik, torsk, regnbåge, gös, röding, lax, harr och diverse plattfiskar. Fiske med handredskap dominerar, men för vissa arter – bland annat sik och sill/strömming – är det vanligare med mängdfångst.

Regelverket

Regler för fisket i Sverige hittas huvudsakligen i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS).

År 2011 bildades Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), en statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Miljödepartementet och som handhar frågor som rör hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Mycket bra och lättillgänglig information om vilka regler som gäller för fiske i Sverige går att hitta på Hav:s sajt Havochvatten.se. En annan bra resurs är sajten Svenskafiskeregler.se som drivs gemensamt av länsstyrelserna i samarbete med HaV.

Handredskapsfiske längst kusten och i de fem största sjöarna

Det krävs inte fiskekort för att fiska med handredskap längs den svenska kusten, och det krävs inte heller fiskekort för att fiska med handredskap i de fem största sjöarna, det vill säga Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Ovanstående gäller både i enskilt och allmänt (statligt) vatten, men för enskilt vatten finns flera viktiga begränsningar. I enskilt vatten, det vill säga icke-statligt vatten, har man inte rätt att ägna sig åt handredskapsfiske från framförd båt utan tillstånd från fiskerättsägaren. Man får fiska från båt, men den måste då vara stilla eller drivande. Man får inte ro båten, segla, använda motor, etc under fisket. Vad man med denna regel vill komma åt är fiskemetoder som trolling, dragrodd och liknande. Att använda angeldon och angeldonsliknande redskap är också förbjudet utan tillåtelse från fiskerättsägaren. Mer detaljerad information om exakt vad som gäller hittar du hos Havs- och vattenmyndigheten och i bilagan till Fiskelagen (1993:787).

På allmänt vatten, det vill säga statligt vatten, är begränsningarna inte lika snäva. Till exempel är både trolling och dragrodd är tillåtet.

Obs! Lokala skyddsområden där fiske inte är tillåtet eller där rätten att fiska är begränsad kan finnas både längst kusten och i de fem stora sjöarna. Kontrollera alltid i förväg vad som gäller exakt där du tänker fiska. Du kan till exempel kontakta länsstyrelsen för att få aktuell information.

Begränsningar

Att man fiskar med handredskap längs kusten eller i de fem stora sjöarna innebär inte att man får fiska vad som helst och när som helst. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att även den som fiskar med fiskerättsinnehavaren godkännande måste följa lagar och regler, till exempel vad gäller storleksbegränsningar för vissa arter.

Innan man ger sig ut för att fiska är det viktigt att kontrollera vilka begränsningar som gäller. En art kan till exempel vara fridlyst eller fredad under vissa delar av året. I vissa fall gäller skyddet endast vissa individer, till exempel de som bär rom. Storleksgränser (minimistorlek, maxstorlek, eller både och) förekommer för flera svenska arter, bland annat abborre, gädda, gös, sik och torsk. Regler för vilka redskap och fångstmetoder som får användas är också vanligt, och gäller även i enskilt vatten.

Licens krävs för att sälja fisk fångad i havet

I maj 2011 trädde nya regler i kraft som gör att endast licensierade yrkesfiskare har rätt att sälja fångster från havet. Detta gäller samtliga arter. Att du som fritidsfiskare lagligen kan fiska i havet innebär alltså inte att du lagligen kan sälja fångsten också.

Observera att detta endast gäller fiske i havet, inte fiske i sjöar och vattendrag.

Fiske av ostron

Det är endast markägaren (innehavaren av den enskilda fiskerätten) som har rätt att fiska/plocka ostron inom 200 meter från fastlandet eller från en ön av minst 100 meters längd.

Det finns inte någon fredningstid för ostron utan de får tas upp året runt. Ostronets diameter eller bredd måste vara minst 6 cm, mindre ostron ska lämnas tillbaka.

Fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att fiska flodkräftor och signalkräftor i Sverige måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd eller fiskerättsinnehavare som fiskar i eget vatten.

Vättern – ett viktigt undantag

Det finns ett viktigt undantag från ovanstående regel. I sjön Vättern får fritidsfiskare fiska kräftor utan särskilt tillstånd under fem helger som infaller under en avgränsad period som sträcker sig från från klockan 17:00 fredagen i andra helgen i augusti fram till kl 17:00 söndagen andra helgen i september.

Vissa geografiska begränsningar gäller för var någonstans i Vättern allmänheten får fiska under den här perioden, så kontrollera alltid vad som gäller just där du tänkt att fiska kräftor. Du måste också följa de övriga regler som gäller, bland annat minimåtten för sötvattenskräftor, antal kräftburar per person, och kräftburarnas utformning och märkning.